SÄÄNNÖTYHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI


Yhdistyksen nimi: Halikon Nummen Metsästysseura ry.


Kotipaikka (= kotikunta): SALO


Yhdistys on perustettu 25.3.1935 ja siitä käytetään

näissä säännöissä nimitystä seura.


Seuran kieli on: suomiSeura on Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry: n, ja Varsinais-Suomen Kennelpiirin jäsen. Seura noudattaa piirien ja Salon Seudun riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä.
SEURAN TARKOITUS


Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästysampumaurheilua

4) kenneltoimintaa.3 §


SEURAN TOIMINTAMUODOT


Tarkoitustaan seura toteuttaa:


1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään;

7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia.

8) edistämällä metsästyskoira- ja kenneltoimintaa;

9) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

10) yhdistys vuokraa omistamiaan kiinteistöjä rahoittaakseen toimintamuotoja.4 §


SEURAN JÄSENET


Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran yleinen kokous voi hyväksyä henkilön joka asuu Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella tai omistaa maata seuran alueella ja sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen

piiri ry:n ja Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.


Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran yleinen kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai

hylkäämisestä.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran

kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran

toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.


Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun.

Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.


5 §


JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT


Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja eräpäivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.


Jäsen on velvollinen osallistumaan riistanhoitoon ja seuran talkoisiin.


Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön vastikkeetta.


Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.


Koejäseneltä peritään puolet liittymismaksusta, jota ei palauteta jos koejäsentä ei hyväksytä seuran varsinaiseksi jäseneksi. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa.


Hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.


Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.


Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa metsästyskauden aikana ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran sihteerille metsästyskauden lopussa.


Metsästykseen osallistuva jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan

seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

Seuran hallitus voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun

suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.


Kaupallinen metsästys, vaihtojahdit sekä saaliin kaupallinen hyödyntäminen on sallittu vain yhdistyksen hallituksen luvalla.


6 §


SEURASTA EROAMINEN


Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


7 §


SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET


Seuran yleinen kokous voi erottaa jäsenen, joka


1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

7) seuran hallitus voi määrätä jäsenelle maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen,

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §


SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET


Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-heinäkuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta


1) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

2) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä

vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali (toimikauden päätyttyä)

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali (toimikauden päätyttyä)

8) Toimitetaan kahden toimintatapatarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmat alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

9)Valitaan tarvittavat toimikunnat ja jaostot

10) Päätetään seuran riistanhoitovelvoite-, vieras-, ja liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta,

11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta tai kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta tai kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,

12) Vahvistetaan kiinteistöjen vuokrausmaksut.

13) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

14) Päätetään koe- ja varsinaisten jäsenten hyväksymisestä.

15) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

16) Valitaan metsästyksenjohtajat seuraavalle metsästyskaudelle.

17) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,

18) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

19) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry: lle ja Salon seudun riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä,

20) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan

voida tehdä päätöstä.


10 §


KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt.

Kokouksessa voidaan koe- ja varsinaisten jäsenten hyväksymisen lisäksi tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.


11§


SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS


Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.12 §


PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN


Seuran, sen hallituksen, toimikuntien ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.13 §


SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS


Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattaviajäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


14§


SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI


Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös ulkopuoliselle tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Toimintatapatarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen talvikokousta.


15 §


SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS


Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä sekä yksi varajäsen joka kutsutaan jos joku hallituksen jäsen on estynyt. Hallituksen toimikausi on viisi vuotta. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


16§


PÄÄTÖSVALTAISUUS


Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17 §


SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT


Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

18 §


HALLITUKSEN TEHTÄVÄT


Hallituksen tehtävänä on erityisesti


1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

sekä;

15) laatia riistanhoitosuunnitelmat;

16) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti;

17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19 §


SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA SORKKAELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT


Seuran yleiset metsästyssäännöt ja sorkkaeläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.
20 §


SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA


Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi muille tarvittaville tahoille.21 §


MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.